Hái yǒu shén me děngdài hái yǒu shén me bēi'āi zhè gùshì zhōng de rén bù tài... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Thể loại: Hoa Ngữ, Trung Quốc

Get link vip Mp3 ZW9DEW6E - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Mùa Hạ Năm Trước / 去年夏天
Hái yǒu shén me děngdài
Hái yǒu shén me bēi'āi
Zhè gùshì zhōng de rén bù tài jīngcǎi
Xìa qùle yòu húilái

Ér rén què yǐ bùzài
Tā chóngfùzhe wǒ xiōngyǒng de rěnnài
Jīnnían lánhuā yòu kāi
Kāile tā yě hùi bài

Wǒ xiǎng yào yīgè rén húo dé jīngcǎi
Yǒuxiē rén zǒng hùi lái
Yǒuxiē rén zài wǒ xīnzhōng zài páihúai
Wǒ nále zǒng hùi húan

Nǐ nále jìu táo kāi
Zài shīqù zhōng wǒ màn man de bìan dāi
Shì bù tóngbù de wèilái
Què bǎ shūbāo zhōng de rìjì gēnggǎi

Bǎ xūwèi de chén'āi
Yě quánbù dōu yǎngài
Bǎ měi cì xīntòng dōu dàngchéng húogāi
Bǎ xīn màn man de shìhúai

Wǒ xiāngxìn zǒng yǒu yītiān nǐ hùi míngbái
Wǒ gěi nǐ de ài
Wǒ gěi nǐ de ài
Gěi nǐ de ài

Gěi nǐ de ài
Téng bù téngtòng bù tòng
Zheyà̀ng yīzhí bèidòng
Hùanxiǎng zhōng wǒ de mèng

Zǒng hùi gùofèn yàomìng de jiǒng
Zài gùoqù měi gè shíhòu
Wǒ dūhùi xiǎngxìang de nìantou
Bíe pà nǐ jìusùan wǒ shì nǐ de

Xiǎo xiǎo gǒu yě zǒng hùi bèi dǎ tòng
Ỳinìan zhōng xiǎng bù tòng
Què zǒng shì bèi yīcì tāo kōng
Zài qùnían xìatiān gēn nǐ shuōle

Yīgè xiǎo xiǎo yāoqíu
Dā ỳing liǎo bù fàngshǒu
Ér rújīn yě zàibu húitóu
Hái yǒu shé me děngdài

Hái yǒu shé me bēi'āi
Zhè gùshì zhōng de rén bù tài jīngcǎi
Xìa qùle yòu húilái
Ér rén què yǐ bùzài

Tā chóngfùzhe wǒ xiōngyǒng de rěnnài
Wǒ nále zǒng hùi húan
Nǐ nále jìu táo kāi
Zài shīqù zhōng wǒ màn man de bìan dāi

Shì bù tóngbù de wèilái
Què bǎ shūbāo zhōng de rìjì gēnggǎi
Bǎ xūwèi de chén'āi
Yě quánbù dōu yǎngài

Bǎ měi cì xīntòng dōu dàngchéng húogāi
Bǎ xīn màn man de shìhúai
Wǒ xiāngxìn zǒng yǒu yītiān nǐ hùi míngbái
Wǒ nále zǒng hùi húan

Nǐ nále jìu táo kāi
Zài shīqù zhōng wǒ màn man de bìan dāi
Shì bù tóngbù de wèilái
Què bǎ shūbāo zhōng de rìjì gēnggǎi

Bǎ xūwèi de chén'āi
Yě quánbù dōu yǎngài
Bǎ měi cì xīntòng dōu dàngchéng húogāi

Bǎ xīn màn man de shìhúai
Wǒ xiāngxìn zǒng yǒu yītiān nǐ hùi míngbái
Wǒ gěi nǐ de àiPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Mua-Ha-Nam-Truoc-K-D/ZW9DEW6E.html
Nghe & tải nhạc Mùa Hạ Năm Trước / 去年夏天 - K.D | GetLinkAZ MP3, Mùa Hạ Năm Trước / 去年夏天, K.D Hái yǒu shén me děngdài hái yǒu shén me bēi'āi zhè gùshì zhōng de rén bù tài... | Tải download 320 nhạc chờ Mua Ha Nam Truoc / 去年夏天,K.D Download ZW9DEW6E Mùa Hạ Năm Trước / 去年夏天 - K.D | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2