Album: Kinh Tụng Chú Đại Bi | Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát Nam... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Đăng bởi: mp3

Get link vip Mp3 ZW7WE6AW - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Chú Đại Bi
Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát
Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát
Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà la ni.
Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô Yết đế, thước bát ra da,
Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da,
Ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ,
Số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa,
Y mông a rị da bà lô Yết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế,
Tát bà a tha đậu du bằng,
A thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà,
Ma phạt đặc đậu, đát điệt tha.
Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị,
Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra,
Ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông,
Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế,
Đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra.
Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê,
Thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm,
Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra,
Hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị,
Tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ,
Bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì,
Địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha,
Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha.
Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha.
Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha.
Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha.
Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha.
Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha.
Ba đà ma kiết tất đà dạ ta bà ha.
Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta bà ha.
Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta bà ha
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô Yết đế thước bàn ra dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni PhậtPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Chu-Dai-Bi-Thich-Hue-Duyen/ZW7WE6AW.html
Nghe & tải nhạc Chú Đại Bi - Thích Huệ Duyên | GetLinkAZ MP3, Chú Đại Bi, Thích Huệ Duyên Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát Nam... | Tải download 320 nhạc chờ Chu Dai Bi,Thich Hue Duyen Download ZW7WE6AW Chú Đại Bi - Thích Huệ Duyên | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2