Album: Tuyển Tập Nhạc Phật Giáo Hay Nhất - Album Phật Hiếu | NAMO RATNA TRAYAYA Nàm mồ rát na tra ya ya NAMO ARYA JNANA Nam mố A ri... | Nghe nhạc miễn phí - Tải nhạc chất lượng cao
Đăng bởi: mp3

Get link vip Mp3 ZW7WF8ZE - Tv Zing Xem 1080p, 720p Full HD – 320kbps – Tải nhạc LossLess .flac Zing
Lời bài hát Chú Đại Bi (Phạn Ngữ)
NAMO RATNA TRAYAYA
Nàm mồ rát na tra ya ya

NAMO ARYA JNANA
Nam mố A ri a cha nà

SAGARA, VAIROCHANA
Sà gá ra , vây rô cha rà

BYUHARA JARA TATHAGATAYA
But ha ra cha ra, tat thá ga tay rà

ARAHATE SAMYAKSAM BUDDHAYA
À rà hát tê , sam my sam , But đà yà

NAMO SARWA TATHAGATE BHYAY ARHATA BHYAH
Na mô sa wa ta tha ga tê bê , á a ha ta bề

SAMVAKSAM BUDDHE BHVAH , NAMO ARVA AVALOKITE
Sàm wá sam , But đê bê , nam mô ai ra ai va lô kì tề

SHORAYA BODHISATTVAYA
Shô ray a , Bốt đí shô vai yà

MAHA SATTVAYA , MAHA KARUNIKAYA
Mà hà sát vay ya , Ma ha ka ru ni kài yrà


TADYATA , OM DARA DARA
Tha đai ya , Ốm đa ra .. đa rà

DIRI DIRI , DURU DURU
Đì rì .. đí ri, Đu ru .. đu rù

ITTE WE , ITTE CHALE CHALE
Ít ti wê , Ít tí cha lê cha lề

PURACHALE PURACHALE
Pù rà chá lê, pu ra cha lề

KUSUME KUSUMA WA RE
Ku su mê, ku su ma wa rê

ILI MILLI, CHITI JVALAM , APANAVE SHOHA
I lí mi li , chi ti, shô alam a pá na vê …. Shôooo… haaPlay or Share link => https://getlinkaz.com/bai-hat/Chu-Dai-Bi-Phan-Ngu-Lieng-Kieng-Quang/ZW7WF8ZE.html
Nghe & tải nhạc Chú Đại Bi (Phạn Ngữ) - Liêng Kiếng Quang | GetLinkAZ MP3, Chú Đại Bi (Phạn Ngữ), Liêng Kiếng Quang NAMO RATNA TRAYAYA Nàm mồ rát na tra ya ya NAMO ARYA JNANA Nam mố A ri... | Tải download 320 nhạc chờ Chu Dai Bi (Phan Ngu),Lieng Kieng Quang Download ZW7WF8ZE Chú Đại Bi (Phạn Ngữ) - Liêng Kiếng Quang | GetLinkAZ MP3 lời bài hát Video 1080p, 320kbps, Tải nhạc LossLess.

Các bạn chú ý với TV.zing có phim có 1080p có phim không, nhưng 720p thì đa số có, lên các bạn ko download đc 1080p thì down 720p nhé

Nếu tải chậm, bạn hãy sử dụng IDMIDMthử lại với Server 2